دسته‌ها
اتنوموزیکولوژی

موسیقی سنتی و آموزش مدرن

فرهنگ ها به واسطه آموزش عناصر خود به اعضای جدیدشان، تداوم می یابند. تمامی ما خودآگاه یا ناخودآگاه در فرآیندهای آموزشی سهیم هستیم. فرهنگ پذیری به این واقعیت اشاره دارد که چگونه انسان از موجودی طبیعی به موجودی فرهنگی بدل می شود ؛ موجودی که از طریق زندگی در یک جامعه انسانی، تمامی ویژگی های […]

دسته‌ها
اتنوموزیکولوژی

موسیقی اقوام در شهر

انسان شناسان برای فرهنگ ها عناصر و ویژگی هایی قائل هستند: لباس، زبان، آداب و رسوم، اعتقادات، … و موسیقی. همین عناصر، ویژگی ها و روابط میان آنهاست که فرهنگ های گوناگون را از یکدیگر متمایز می کند. پیش از گسترش شهر نشینی، هر فرهنگ، سرزمین و قلمرو ویژه ای داشت اما با گسترش شهر […]

دسته‌ها
اتنوموزیکولوژی

موسیقی و فاصله ها در پیک نیک

رفتن به کوه و دشت و صحرا سابقه ای دیرینه دارد اما آنچه را اهالی علوم اجتماعی با عنوان پیک نیک می نامند، به فعالیتی فراغتی در دوره صنعتی شدن جوامع و پس از آن اشاره دارد که عده ای از آن با عنوان «نوعی همزیستی مسالمت آمیز در فضای باز » یاد می کنند. […]